Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 2 Definities

2.1 Indian Gold BV: gevestigd te Reeuwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 24378832 handelend onder de naam Indian Gold BV.
2.2 Website: de website van Indian Gold BV, te raadplegen via www.indiangold.nl en www.indiangoldshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
2.3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Indian Gold BV en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
2.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Indian Gold BV en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
2.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Indian Gold BV zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Indian Gold BV slechts bindend, indien en voor zover deze door Indian Gold BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Prijzen en informatie

4.1 Alle op de Website en in andere van Indian Gold BV afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
4.3 Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland worden de verzendtarieven van de dienst gehandhaafd die Indian Gold BV hiervoor kiest. Dit wordt op de website vermeld en weergegeven.
4.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Indian Gold BV kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Indian Gold BV afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.5 Indian Gold BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
4.6 Foto's van de producten op de website van Indian Gold zijn slechts ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De klant is ervan op de hoogte dat hairextensions een natuurproduct zijn en producten soms dienovereenkomstig kunnen afwijken.
4.7 Alle aanbiedingen van Indian Gold zijn vrijblijvend en Indian Gold behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
4.8 Indian Gold behoudt zich ten alle tijden het recht om verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

Artikel 5 Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Indian Gold BV en het voldoen aan de daarbij door Indian Gold BV gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Indian Gold BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Indian Gold BV het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
5.4 Indian Gold BV kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Indian Gold BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6 Registratie 

6.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
6.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Indian Gold BV is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
6.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Indian Gold BV daarvan in kennis te stellen, zodat Indian Gold BV gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7 Uitvoering Overeenkomst 

7.1 Zodra de bestelling door Indian Gold BV is ontvangen, stuurt Indian Gold BV de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
7.2 Indian Gold BV is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
7.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 1-2 werkdagen echter in geen geval kan Indian Gold voor vergoeding van kosten of schade wegens overschrijding van leveringstijd aansprakelijk worden gesteld. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Indian Gold BV.
7.4 Indien Indian Gold BV de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
7.5 Indian Gold BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden nog aansprakelijk zijn voor vertragingen bij de vervoerder welke buiten schuld van Indian Gold BV optreden.
7.6 Indian Gold BV raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken (Eventuele afwijking in kleur, textuur en of model, voor zover acceptabel kunnen niet gelden als gebrek) binnen bekwame tijd, hieronder wordt verstaan binnen 8 dagen, bij voorkeur per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
7.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
7.8 Indian Gold BV is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
7.9 Verlies, breuk, diefstal of andere schade gedurende het transport zullen door Indian Gold worden vergoed mits hiervoor duidelijk bewijs kan worden geleverd en de zending niet op verzoek van de klant met reguliere post is verzonden, hierbij zal door Indian Gold worden vermeld dat het eigen risico van Klant betreft.
7.10 Producten welke niet op voorraad zijn worden niet automatisch nagezonden. Indian Gold zal de koper hier binnen vijf werkdagen van op de hoogte stellen. De koper heeft dan de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retour

8.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Indian Gold BV binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.2 De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
8.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Speciaal voor Klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden. Hierbij geldt uiteraard het bepaalde in artikel 8.8.
8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
8.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een email te zenden aan Indian Gold BV op info@indiangold.nl met daarin vermeld ten minste Naam, factuurnummer en de reden van retourzending. E-mails waarin de hiervoor gestelde informatie ontbreekt kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. Indian Gold BV bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 7 dagen om het product terug te zenden.
8.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Indian Gold BV de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Indian Gold BV aanbiedt het product zelf af te halen, mag Indian Gold BV wachten met terugbetalen tot Indian Gold BV het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Indian Gold BV is niet verantwoordelijk voor vermissing of vertraging van een retourzending.
8.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
8.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • Producten inclusief alle haarverlengingsproducten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken of beschadigd.

Artikel 9 Betaling 

9.1 Klant dient betalingen aan Indian Gold BV volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Indian Gold BV is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
9.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Indian Gold BV is gewezen op de te late betaling en Indian Gold BV de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Indian Gold BV gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,- vervolgens 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Indian Gold BV kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 10 Garantie en conformiteit

10.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Indian Gold BV een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
10.2 Indian Gold BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Indian Gold BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.3 Goederen kunnen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum worden geruild mits de verzegeling van de verpakking niet verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc. is. De klant is ervan op de hoogte dat haarproducten vallen onder de groep cosmetica en behoeven i.v.m. hygiëne niet te worden geaccepteerd door Indian Gold voor ruilen als de verpakking verbroken, beschadigd, opnieuw dichtgeplakt etc. is.
10.4 Indian Gold geeft enkel geld retour of ruilt goederen mits er aan artikel 10.3 wordt voldaan.
10.3 Een door Indian Gold BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Indian Gold BV daarvan in kennis te stellen.
10.5 Indien Indian Gold BV de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
10.6 Op het plaatsen én tevens het verven van onze haarverlengingsproducten kan en zal geen garantie worden gegeven.

Artikel 11 Klachtenprocedure

11.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Indian Gold BV, dan kan hij bij Indian Gold BV telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 Klachten over kwaliteit dienen binnen dertig (30) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen dit termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Indian Gold terzake van enig gebrek.
11.3 Indian Gold neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.
11.4 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Indian Gold welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.
11.5 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hairextensions binnen dertig dagen (30) na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling. Losse Extensions of halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.
11.6 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er contact met Indian Gold te worden opgenomen.
11.7 Producten die reeds chemisch behandeld zijn komen niet in aanmerking voor de klachtbehandeling.
11.8 Het chemisch behandelen (o.a. verven, permanenten etc.) van het haar is voor het eigen risico van de koper.
11.9 Het kleuren van de hairextensions met zilvershampoo of andere kleur veranderende producten zijn op eigen risico.
11.10 Indian Gold geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.
11.11 Indian Gold geeft geen garantie op een bevestigingssysteem dat niet als prettig wordt ervaren door de kant.
11.12 Indian Gold geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten.
11.13 Indian Gold is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden. 
11.14 Het korter knippen van de keratine bondings is op eigen risico. 
11.15 Het in stukken knippen van de haarband van een HairWeft is op eigen risico. Garantie op haarverlies van de HairWeft komt hiermee te vervallen.
11.16 Retour zending geeft geen garantie voor vergoeding.
11.17 De klant wordt geacht zijn/haar eigen verantwoording te nemen wanneer er een probleem ontstaat waar Indian Gold geen schuld aan heeft.
11.18 De klant wordt geacht een klacht in alle eerlijkheid te melden. Indien er sprake is van verdraaide feiten zal Indian Gold de klacht niet in behandeling nemen of onderzoek stopzetten.
11.19 Indian Gold is gerechtigd om niet langer haar producten te leveren aan klanten welke niet te goeder trouw zijn.
11.20 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden. Indien een product niet meer op voorraad is zal een tegoedbon worden aangemaakt met een gelijke waarde van het aangekochte product. Deze tegoedbon kan vrij worden besteed in de webwinkel van Indian Gold.
11.21 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.
11.22 Indian Gold BV geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Indian Gold BV binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Indian Gold s BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
12.3 Aansprakelijkheid van Indian Gold BV jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Indian Gold BV jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Indian Gold BV.
12.5 De aansprakelijkheid van Indian Gold BV jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Indian Gold BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Indian Gold BV ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Indian Gold BV in staat is adequaat te reageren.
12.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Indian Gold BV meldt.
12.7 In geval van overmacht is Indian Gold BV niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13 Vrijwaring

13.1 De koper dient Indian Gold te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Indian Gold jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Indian Gold geleverde zaken.
13.2 In enkele wetenschappelijke publicaties lijkt te worden gesteld dat hairextensions wellicht schade zouden kunnen toebrengen aan het eigen haar en de hoofdhuid.
Deze beweringen zijn in andere publicaties echter weersproken, waarbij voorts duidelijk wordt gewezen dat, indien al sprake is van schade, deze ook het gevolg kan zijn van ondeskundig gebruik van de hairextensions.
Er is geen eenduidige wetenschappelijke berichtgeving beschikbaar over de mogelijke schade door hairextensions en/of ondeskundig gebruik van hairextensions.
b. In aanvulling op bovenstaande stelt Indian Gold evenwel uitdrukkelijk op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor iedere vorm van schade, waaronder fysiek of psychisch, die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van hairextensions.
c. Het gebruik van hairextensions en/of de toebehoren hiervan, geleverd door Indian Gold, geschiedt geheel op eigen risico.
d. Indian Gold is niet verantwoordelijk voor de arbeid van derden, waaronder doch niet beperkt het verwerken van producten geleverd door Indian Gold.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Indian Gold BV.

Artikel 15 Persoonsgegevens

Indian Gold BV verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 16 Copyright

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Indian Gold BV mogen niet zonder toestemming gekopieerd worden.

Artikel 17 Slotbepalingen

17.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Indian Gold BV gevestigd is.
17.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Indian Gold BV
Postbus 56
2810 AB Reeuwijk
tel 0031 - (0)6 - 11 91 44 08
info@indiangold.nl
KvK 24378832
BTW NL82.15.80.231.B01